Ćwiczenie 5

Zadanie 5: Układy lokalne i ich zastosowanie w geodezji. (Rysunek zostanie wydany na ćwiczeniach)

1.      Otworzyć nowy rysunek, użyć szablonu (template) acadiso, folder Autocad Template i nadać mu nazwę od swojego nazwiska

2.      Ustalić jednostki liniowe w zapisie dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, kąty: degrees (pozostałe bez zmian), (p:Units)

3.      Ustalić granice (0,0), (100,100) i wyświetlić rysunek w granicach – i: Zoom All. (z Enter, a Enter)

4.      Założyć warstwy osnowa (kolor niebieski), punkty (żółty), budynek (czerwony) – ustalić warstwę osnowa jako bieżącą (Set Current)

5.      Zdefiniować nowy styl tekstu o nazwie geod p: Style, czcionka romans.shx, kąt pochylenia (Oblique Angle) zgodnie z Polską Normą 15°. Ustawić ten styl jako aktualny (wybrać Apply)

6.      W punktach o współrzędnych 1001(24.97,25.91), 1002(81.42,41.60), 1003(32.64,72.35) wstawić okręgi o promieniu 1, a następnie podpisać je numerami o wysokości tekstu 1.8, poziomo, wyrównanie symetryczne.

7.      Połączyć środki okręgów liniami, zmierzyć ich długości poleceniem di i sprawdzić zgodność ze szkicem

8.      Ustawić wartość zmiennych systemowych PDMODE na 3, a PDSIZE na 0.5

9.      Ustalić warstwę punkty jako bieżącą

10.  Jeżeli nie jest włączone wyświetlanie symbolu UCS (lokalny układ współrzędnych), należy go włączyć – pn:View, i:UCS icon, powiększyć rysunek w zakresie rysowania (iZoom Extents)

11.  Ustalić lokalny układ współrzędnych wzdłuż prostej 1001-1002 - przy pomocy polecenia ucs, następnie wpisać 3p  (z początkiem w 1001, kierunek osi Y do wewnątrz trójkąta) i zapisać go pod nazwą 1001-1002 (ucs opcja sa)

12.  Na podstawie szkicu korzystając ze współrzędnych lokalnych wstawić punkty pomierzone z linii 1001-1002 – k:Draw,  następnie rozwinąć Draw i: Multiple points.

13.  Zmienić układ na związany z prostą 1001-1003 (jak w punkcie 11) i zapisać go pod nazwą 1001-1003.

14.  Wstawić punkty dla szczegółów terenowych pomierzonych z tej linii – kDraw,  następnie rozwinąć Draw i: Multiple points

15.  Ustalić układ na zorientowany zgodnie z prostą 1002-1003 i zapisać go pod nazwą 1002-1003 (skorzystać z opcji opisanych powyżej)

16.  Wstawić punkty dla tej linii pomiarowej

17.  Poleceniem ucs powrócić do globalnego układu współrzędnych (World)

18.  Ustalić lokalizację do punktu i warstwę budynek jako bieżącą

19.  Na podstawie szkicu połączyć linią punkty załamań rzutu budynku, obrys tarasu (na szkicu linia podwójna) wykonać polilinią (pline), o szerokości (Width) 0

20.  Ukryć warstwę punkty

21.  Wykonać odsunięcie linii tarasu o 0.25 jednostki w kierunku budynku –k: Modify, i:Offset

22.  Na warstwie budynek opisać budynek tekstem o wysokości 1.8 w kolorze zielonym

23.  Na warstwie 0 opisać rysunek imieniem, nazwiskiem i numerem grupy (wys. tekstu 1.8, kolor fioletowy), zachować rysunek.

Uwaga: Przed zakończeniem zadania należy sprawdzić czy prawidłowo zdefiniowane i zapisane są wszystkie trzy lokalne układy współrzędnych.