Ćwiczenia 7

 

Zadanie 8: Widoki

1.       Otworzyć rysunek z ćwiczenia z rysowania w LUW i zapisać go pod nazwą widoki

2.       Ustawić jednostki do wstawiania skalowanej wielkości na milimetry (p:Units)

3.       Powiększyć rysunek w zakresie rysunku

4.       Za pomocą polecenia zoom (z) wykonać powiększenie (skala 1) - sama liczba oznacza skalowanie względem granic rysunku, x – oznacza skalowanie względem aktywnego widoku, xp – oznacza skalowanie względem obszaru papieru

5.       Poleceniem view zapisać utworzony widok, jako wi_1 – przycisk New

6.       Wykonać powiększenie 0.5 (p:zoom) i zapisać widok, jako wi_2 (p:view).

7.       Wykonać powiększenie 2 i zapisać widok, jako wi_3.

8.       Poleceniem vports utworzyć trzy rzutnie (opcja Three: Right).

9.       Wywołać utworzone w rzutniach widoki, kolejno od lewej górnej rzutni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara – wybrać rzutnię, następnie polecenie view, wybrać odpowiedni widok, ustalić bieżący i zatwierdzić.

10.    Poleceniem vports zapisać układ rzutni jako rz_3, zapisać rysunek.

 

Zadanie 9: Praca w obszarze papieru

11.    Otworzyć rysunek z rysowania w LUW i zapisać go pod nazwą model i papier

12.    Uczynić widocznymi wszystkie warstwy

13.    Wyświetlić rysunek w zakresie (zoom opcja extents)

14.    Włączyć przycisk MODEL (dół ekranu obok przycisku włączającego siatkę) tak, aby uaktywnił się obszar papieru, następnie na zakładce Layout1 (dół ekrany z lewej strony) nacisnąć prawy klawisz i wybrać Page Setup Manager, następnie Modify) – wybrać rozmiar papieru ISO A4 (210 x 297 mm), orientacja pionowa (Portrait), skala 1: 1, następnie wybrać opcję OK i Close.

15.    Wymazać widoczną rzutnię – do zaznaczenia wystarczy kliknąć na dowolny fragment krawędzi rzutni

16.    Ustawić skok (Snapmode) i siatkę (Gridmode) na 10 i uaktywnić obie opcje.

17.    Utworzyć warstwę ramka_z, nadać jej kolor żółty i uczynić ją aktualną

18.    Na warstwie ramka_z narysować ramkę (i: Rectangle) - współrzędne naroży (0,0), (190,280), kolor JakWarstwa

19.    Utworzyć warstwę ramka i nadać jej kolor zielony i uczynić aktualną

20.    Poleceniem mview utworzyć cztery rzutnie dopasowane do wymiaru papieru pomniejszonego o pas szerokości 10 jednostek – wybieramy 4, następnie współrzędne pierwszego narożnika (10,10) i przeciwległego narożnika (180, 270)

21.    Wyłączyć skok i siatkę

22.    Poleceniem scale zmniejszyć kolejno rzutnie współczynnikiem 0.95. Jako punkty bazowe wskazywać dla każdej rzutni skrajne naroża zewnętrzne najbliższe narożom ramki zewnętrznej

23.    Przejść do obszaru modelu. Przechodzenie między obszarami zapewnia przełącznik MODEL / PAPER (dół ekranu).

24.    W kolejnych rzutniach (poczynając od lewej górnej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wyświetlić rysunek w skalach (zoom) 1:1000 (wsp. skali 1xp), 1:2000 (0.5xp), 1: 500 (2xp), 1: 250 (4xp).

25.    Jeżeli w obszarze modelu aktywne są skok i siatka, to należy je wyłączyć we wszystkich rzutniach.

26.    Przejść do obszaru papieru

27.    Opisać (kolor jak warstwa) każdą rzutnię (w górnej części) skalą rysunku i współczynnikiem skali polecenia zoom/scale, wysokość tekstu 5, tak aby tekst nie nachodził na ramki np. Skala 1:1000 (1xp). W razie potrzeby przesunąć rysunek za pomocą i: Pan („łapka”), jeżeli występują problemy z wyświetlaniem można użyć polecenia regenall, które dokonuje regeneracji rysunku we wszystkich rzutniach.

28.    Uczynić widocznymi wszystkie warstwy rysunku, przejść do obszaru modelu

29.    Przełącznikiem zablokuj (VP Freeze) w rzutni (i: Layer properties) zablokować kolejno:

·       W rzutni ze skalą rysunku 1:1000 warstwę punkty

·       W rzutni ze skalą rysunku 1:2000 warstwę punkty

·       W rzutni ze skalą rysunku 1:500 warstwy punkty i osnowa

·       W rzutni ze skalą rysunku 1:250 warstwę osnowa

30.    Przejść do obszaru papieru wyświetlić rysunek w granicach granic i zapisać go.

31.    Zapisać rysunek ponownie pod nazwą model i papier1.

32.    Utworzyć warstwę opisy (biała) i ustalić ją jako aktualną

33.    Zmienić warstwę dla opisów rzutni na warstwę opisy

34.    Wygasić warstwę ramka i zapisać rysunek.

35.    Zapisać rysunek ponownie pod nazwą model i papier2.

36.    Włączyć warstwę ramka

37.    Nasunąć na siebie dwie wybrane rzutnie poleceniem move (np. rysunki w skalach 1:250 i 1:2000)

38.    Wygasić warstwę ramka, a następnie zapisać rysunek.