Ćwiczenie 9

 

1.      Otworzyć rysunek a3.dwg i zapisać go pod nazwą nazwisko imię_znaki np. Kowalski Jan_znaki.

2.      Ustawić dokładność wyświetlania jednostek długości na 1 miejsce po przecinku oraz wyświetlanie kątów na stopnie punits.

3.      Zdefiniować nowy styl tekstu o nazwie geod p:style, czcionka romans.shx, kąt pochylenia 75°, zgodnie z Polską Normą. Ustawić ten styl jako aktualny (wybrać zastosuj). Dla wszystkich napisów wykonanych innym stylem, zmienić styl na geod, za pomocą zmiany właściwości.

4.      Na warstwie elementy_szyk narysować kwadrat o boku 50 jednostek, o lewym dolnym narożu w punkcie 20,40.

5.      Utworzyć szyk prostokątny kwadratów o 3 wierszach i 6 kolumnach, odległość między wierszami 90, a kolumnami 65 jednostek p: arrayrect i przesunąć go o 10 jednostek w górę.

6.      Założyć nowe warstwy znaki (kolor biały), objaśnienia (kolor czerwony) oraz opisy_znaku (fioletowy). Usunąć warstwę elementy.

  1. Na warstwie tab_opis, korzystając z i: Multiline Text (wskazywać przeciwległe wierzchołki odpowiedniego pola tabelki) opisać tabelkę tekstem: „Wybrane obiekty mapy zasadniczej”, i: Justification - wyrównanie MC (Middle Center), wysokość 5, oraz numerem tematu T8, wyrównanie MC (Middle Center), wysokość 10.

8.      Z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - załącznik nr 7 (Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej), rozdział 4 (Wykaz znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej) wybrać z podanych grup 18 obiektów, dla skali 1:500 i wrysować je na warstwie znaki w odpowiednie kwadraty szyku. Jeżeli w rozporządzeniu jest podana kolorystyka obiektu należy ją zachować. Ponieważ obiekty punktowe rozporządzenia mają wielkość rzędu kilku mm – należy je „przeskalować” (bez skalowania szerokości polilinii) tak by były dobrze widoczne, tzn. podane w rozporządzeniu wymiary pomnożyć przez tą samą liczbę (zalecany wsp. Skali od 2 do 4). Należy używać odpowiednich szerokości polilinii. Elementy opisujące znak np. odnośniki, wymiary wykonać na warstwie objaśnienia. Na rysunku podano przykładowy sposób wykonania dla trzech znaków.

9.      Na warstwie opis_znaku obiekty podpisać nazwą oraz kodem znakowym i liczbowym (można ustawić odstęp siatki (Gridmode) i skoku (Snapmode) na 2.5):

·    Nazwa - 7.5 jednostki pod bokiem kwadratu, wyrównanie wstaw (Fit), współrzędne x punktów bazowych równe współrzędnym X końców poziomych boków kwadratu, wysokość 4, np. dla pierwszego kwadratu końce linii bazowej mają współrzędne: (20,222.5), (70,222.5)

·    Kod obiektu - wpisać 15 jednostek poniżej dolnego boku kwadratu, wyrównanie symetrycznie (Center), współrzędna X środka linii bazowej równa współrzędnej X środka symetrii dolnego boku kwadratu, wysokość 4, np. dla pierwszego kwadratu środek linii bazowej ma współrzędne (45,215),

10.  Powiększyć rysunek w zakresie, wyłączyć opcje skok (Snapmode), siatka (Gridmode), orto (Ortomode), oraz widoczność szerokości linii.

11.  Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania, skomplikowanie wybranych obiektów oraz układ i walory estetyczne. Na rysunku pokazano przykładowy sposób rysowania i opisu obiektów mapy zasadniczej.

12.  Tematy należy wgrywać do bufora BUFORGM (\\GEMINI) I:/jb/IGiN/Temat9, do dnia 15.12.2019 (gr. 1 i 3) oraz 17.12.2019 (gr. 2) . Nieoddanie tematu w terminie będzie skutkować obniżeniem oceny.

13.  W przypadku wykonywania tematu poza pracownią komputerową należy pamiętać aby zapisać plik formacie w nie nowszym niż AutoCAD 2018.