AUTOCAD MAP 3D 2020

Informacje wprowadzające

 

W temacie wykonywanym w ramach ćwiczeń wykorzystywane będą następujące  pliki z fragmentami  map:

                doly_ew.dwg

                kamieniec_ew.dwg

                piasek_ew.dwg

Pliki te znajdują się na jb.geod.agh.edu.pl. Należy je skopiować do własnego folderu roboczego.

W trakcie realizacji tematu wykonane zostaną następujące zadania:

·         podłączenie do aktualnego  rysunku danych pochodzących z różnych rysunków źródłowych (Z1)

·         przeprowadzenie czyszczenia rysunku pod względem poprawności topologicznej (Z2)

·         zbudowanie topologii regionów (Z3)

·         dołączenie danych opisowych do utworzonych obiektów powierzchniowych  (Z4)

·         wykonanie mapy tematycznej z wykorzystaniem Menedżera wyświetlania  (Z5)

·         wykonanie  mapy zapytań (Z6)

 

Przygotowanie programu (ważne przy wykonywaniu wszystkich ćwiczeń):

·         uruchomić  program AutoCAD 3D 2020 - Polski

·         jeżeli nie jest aktywna linia poleceń wpisać linpol i zatwierdzić klawiszem Enter

·         za pomocą skrótu na pulpicie należy włączyć odpowiednie menu:

            wpisać w linii poleceń polecenie: menu i wybrać z listy: acmap, następnie

wybrać przycisk przełączania między obszarami roboczymi („trybik” - prawy dolny róg ekranu) i ustawić  Obszar roboczy Map Klasyczny

·         jeśli nie jest otwarte okno zadań ( z zakładkami: Menedżer wyświetlania, Eksplorator mapy, Skoroszyt mapy, Pomiar) to należy je otworzyć: Widok> Okno zadań. Okno zadań można przeciągnąć i zamocować po lewej lub po prawej stronie, albo pozostawić ruchome.

·         Zamknąć wszystkie niepotrzebne paski narzędzi programu AutoCAD Map

Uwaga: Jeśli okno zadań było otwarte przy innym menu, to należy je zamknąć i otworzyć ponownie po wczytaniu właściwego menu.

Po zakończeniu każdego zadania należy robić kopię zapasową rysunku.

 

Z1

Podłączenie do aktualnego  rysunku danych pochodzących z różnych rysunków źródłowych

 

Jedną z najważniejszych funkcji AutoCAD Map 3D jest możliwość jednoczesnej pracy z danymi pochodzącymi z wielu rysunków źródłowych. Powtarzalny proces wybierania rysunków źródłowych, ustalania ich jako dostępne i definiowania określonych parametrów jest uciążliwy, jeśli wartości muszą być wprowadzane za każdym razem. Zamiast tego, informacje mogą być zapisywane w aktualnym rysunku.

 

·         Tworzenie aliasu dysku i skonfigurowanie nowego rysunku

Do lokalizowania rysunków źródłowych potrzebne będą aliasy dysków, a nie konkretne nazwy dysków. AutoCAD Map 3D oferuje domyślny alias o nazwie “C”. Jeśli pliki rysunkowe znajdują się na innym dysku niż C, aby dołączyć te rysunki musisz zdefiniować alias dysku.

Alias dysku działa jak drogowskaz do ścieżek określonych rysunków. Funkcja ta pozwala pracować z rysunkami umieszczonymi na innych dyskach i jest przydatna, gdy masz do rysunków wspólny dostęp z innymi użytkownikami.

·         Na zakładce Menedżer wyświetlania w Oknie zadań, kliknij Dane > Dodaj dane rysunku > Dołącz rysunki źródłowe..., następnie przycisk Dołącz

·         W oknie dialogowym Wybierz rysunki do dołączenia, kliknij ikonę Utwórz/edytuj aliasy

·         W polu Szczegóły aliasu stacji dysków, w okienku Alias stacji dysków, podaj wybrana przez siebie nazwę.

·         Aby podać aktualną ścieżkę, kliknij [Przeglądaj] i przejdź do folderu z zapisanymi rysunkami ćwiczeniowymi

·         Kliknij [OK]. Ścieżka do tego folderu będzie wyświetlana w okienku Aktualna ścieżka dostępu.

·         Kliknij [Dodaj] [Zamknij] [OK].

·         Dołączanie rysunków źródłowych do nowego rysunku

·         Kliknij Plik > Nowy, następnie wybrać szablon map2diso.dwt (jeżeli nie jest dostępny to acadiso.dwt)

·         Na zakładce Menedżer wyświetlania kliknij Dane > Dodaj dane rysunku > Dołącz rysunki źródłowe...

·         W polu Szukaj w wybierz utworzony alias dysku

·         Dołącz rysunki doly_ew.dwg, kamieniec_ew.dwg i piasek_ew.dwg

·         Nazwy tych rysunków zostaną wyświetlone w polu Wybrane rysunki. Nie możesz już wybierać tych rysunków z górnej listy, lecz możesz je wybrać z dolnej listy i usunąć ze zbioru dołączonych rysunków.

·         Kliknij [OK].

·         Oglądanie rysunków źródłowych w szybkim podglądzie

Aby obejrzeć zawartość jednego lub kilku aktywnych rysunków źródłowych, użyj Szybkiego podglądu. Szybki podgląd jest znacznie szybszy niż indywidualne otwieranie każdego rysunku. W trybie Szybkiego podglądu, możesz zmieniać powiększenie, wyświetlać nowe fragmenty i drukować, lecz nie możesz wybierać i modyfikować obiektów.

·         Na zakładce Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem Rysunki> Szybki podgląd.

·         Okno dialogowe Szybki podgląd rysunków zostanie wyświetlone ze wszystkimi trzema wybranymi rysunkami.

·         Sprawdź, czy włączona jest opcja Zmień powiększenie do zakresu wybranych rysunków i kliknij [OK].

·         W linii poleceń, wpisz PRZERYS i naciśnij <Enter> - rysunek zostanie usunięty z ekranu

·         Na zakładce Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem Rysunki> Szybki podgląd.

·         W oknie dialogowym Szybki podgląd, usuń zaznaczenie przy kamieniec_ew.dwg.

·         Upewnij się, że została wybrana opcja Zmień powiększenie do zakresu wybranych rysunków.

·         Kliknij [OK]. - zostanę pokazane jedynie działki w rysunkach doly_ew.dwg i piasek_ew.dwg

·         Powróć do szybkiego podglądu wszystkich trzech rysunków.

·         Kliknij Widok>Przerysuj - Szybki podgląd zostanie usunięty z ekranu.

Wrysowanie wybranych obiektów z rysunków źródłowych do aktualnego rysunku

·         W Oknie zadań w zakładce Eksplorator mapy kliknąć Dane > Uruchom zapytanie rysunków źródłowych

·         W oknie Definiuj zapytanie Dołączone rysunki wybrać [Położenie] a następnie w Warunku położenia jako Typ obwiedni zaakceptować Wszystkie

·         W oknie Definiuj zapytanie Dołączone rysunki jako Tryb zapytania uaktywnić Rysuj  a następnie   [Wykonaj zapytanie]

·         Kliknij Plik > Zapisz jako... i zapisz rysunek pod nazwą zgodną z własnym nazwiskiem – zignorować komunikat o nie zapisaniu skojarzenia (komunikat o braku skojarzenia może się pojawiać przy zmianie komputera, ponieważ alias zapisuje się lokalnie a inne pliki na serwerze w sieci).