Z2

Przeprowadzenie czyszczenia rysunku pod względem poprawności topologicznej

 

AutoCAD Map 3D posiada kilka narzędzi, które ułatwiają czyszczenie i edycję map, tak aby były dokładne i odpowiednie dla zadań topologicznych. Na kolejnych stronach okna dialogowego czyszczenia map można:

·          wybrać obiekty podlegające czyszczeniu i obiekty o ustalonym położeniu

·         wybrać metodę czyszczenia określającą sposób postępowania z obiektami czyszczonymi (modyfikacja oryginalnych obiektów, tworzenie nowych, usuwanie lub nie oryginalnych itp.)

·         wybrać operacje czyszczenia (usuwanie powielonych elementów, wymazywanie krótkich, przerywanie przecinających się, wydłużanie niedociągnięć, zastępowanie skupisk węzłów jednym, wymazywanie elementów wiszących, upraszczanie obiektów, wygładzanie polilinii)

·         wybrać kształt i kolor znaczników błędów

               

Przed przystąpieniem do czyszczenia rysunku można wyświetlić wszystkie błędy, które przy założonej tolerancji zostaną przez program zlokalizowane.

·         Otwórz rysunek <nazwisko>.dwg

·         Kliknij menu Widok>Powiększ>Zakres, aby zobaczyć całą mapę złożoną z rysunków kamieniec_ew.dwg, doly_ew.dwg i piasek_ew.dwg.

·         Kliknij menu Mapa>Narzędzia>Czyszczenie rysunku lub polecenie mapclean).

·         W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybierz obiekty, w polu Obiekty czyszczone przy czyszczeniu rysunku, włącz opcję Wybierz wszystko. W okienku Warstwy ustaw GR-DZ jako warstwę zawierającą poprawiane obiekty.

·         Kliknij Dalej.

·         W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Operacje czyszczenia umieść na liście wybranych wszystkie dostępne operacje ustawiając następujące wartości tolerancji:

 

Ustawianie parametrów czyszczenia rysunku

 

           

Operacje czyszczenia        

Tolerancja

Usuń powielenia

0.01

Wymaż krótkie obiekty

1.0

Przerwij przecinające sie obiekty

-

Wydłuż niedociągnięcia

2.1

Pozorne przecięcie

0.5

Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem

1.0

Usuń pseudo węzły

-

Wymaż wiszące obiekty

2.0

Uprość obiekty

4

Obiekty zerowej długości

 

Wygładź polilinie

Wsp.  wygładzania:

Odległość: 30   kąt=30

Wsp. Uzupełniania:

Odległość=1000   Wypukłość:1.0

 

Uwaga:

      Wyniki czyszczenia zależeć będą w dużej mierze od kolejności przeprowadzanych operacji.

      Kolejność jest zgodna z pozycją danej operacji na liście. Jedynie operacje Uprość obiekty i Wygładź polilinie będą wykonane jako pierwsze niezależnie od ich miejsca na liście.

 

Ustawiony zestaw wartości tolerancji należy zapisać w folderze z wykonywanym tematem pod nazwą par_1 -  przycisk [Zapisz...]

Ustawić proponowaną kolejność wykonywania operacji czyszczenia:       

            Usuń powielenia

            Wygładź polilinie

            Uprość obiekty            

            Pozorne przecięcie

            Wydłuż niedociągnięcia

            Przerwij przecinające sie obiekty

            Wymaż wiszące obiekty          

            Wymaż krótkie obiekty

            Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem

            Usuń pseudo węzły

            Obiekty zerowej długości

 

Ustawiony zestaw parametrów zapisać pod nazwą par_2.

Poprawianie błędów rysunkowych poprzedzić można wyświetleniem i zaznaczeniem wszystkich błędów lokalizowanych przez program przy założonej wartości tolerancji. Przy okazji przeglądania wszystkich rodzajów błędów zastosowana zostanie (dla zabezpieczenia przed zmianami obiektów w aktualnym rysunku) metoda czyszczenia pozwalająca na umieszczeniu zmodyfikowanych obiektów na osobnej warstwie. W trakcie przeglądania nie należy poprawiać błędów. Poprawę wykonamy osobno dla każdego rodzaju błędu.

 

Przeglądanie błędów rysunkowych

 

Wykonanie:

      Utworzyć warstwę tmp i ustawić dla niej kolor zielony

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz obiekty ustawić wybieranie wszystkich obiektów z warstwy GR-DZ

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz operacje należy na liście umieścić w podanej wyżej kolejności wybrane operacje (bez wygładzania polilinii i upraszczania obiektów) z ustawieniem wartości tolerancji podanych w tabelce. Uaktywnić opcję Interaktywnie

             Uwaga:

      W oknie Czyszczenie rysunku – Metody czyszczenia wybrać Zachowaj oryginalne obiekty i utwórz nowe W tej metodzie należy podać nazwę warstwy, na której zostaną utworzone nowe obiekty (tmp). Jeśli warstwa nie istnieje to zostanie utworzona.

      W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku – Znaczniki błędów można wybrać kształt i kolor znacznika dla poszczególnych rodzajów błędów. Po zapoznaniu się z proponowanymi znacznikami kliknąć [Koniec]

      Narzędzie Czyszczenie rysunku zlokalizuje w rysunku błędy i wyświetli okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku. Znalezione błędy są pogrupowane według typu.

      Należy teraz spowodować wyświetlenie i zaznaczenie wszystkich błędów. W tym celu należy kolejno podświetlać pozycje listy błędów, wybierać przycisk [Zaznacz wsz.] i przechodzić do następnej operacji [Nast. Operacja]. Po przejściu całej listy należy zamknąć okno bez naprawiania błędów [Zamknij]