Z3

Przeprowadzenie czyszczenia rysunku pod względem poprawności topologicznej c.d.

 

Usunięcie powieleń

 

Po przejrzeniu wyświetlonych błędów należy rozpocząć właściwy proces czyszczenia rysunku otwierając ponownie okno Czyszczenie rysunku

Wartości tolerancji ustawiać zgodnie z podanymi w tabelce

Wykonanie:

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz obiekty, w polu Obiekty czyszczone przy czyszczeniu rysunku ustawić wybieranie wszystkich obiektów z warstwy GR-DZ

      W oknie Czyszczenie rysunku – Operacje czyszczenia należy na liście umieścić jedynie Usuń powielenia Uaktywnić opcję Interaktywnie

      W oknie  Czyszczenie rysunku – Metody czyszczenia wybrać Zmodyfikuj oryginalne obiekty

      W oknie dialogowym  Czyszczenie rysunku – Znaczniki błędów można wybrać kształt i kolor znacznika  błędów.

      Narzędzie Czyszczenie rysunku zlokalizuje w rysunku błędy i wyświetli okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku

      Należy teraz spowodować wyświetlenie i naprawienie wszystkich błędów – wybrać kolejno  przyciski [Zaznacz wsz.][Napraw wsz.] a następnie [Zamknij]

 

 

Wygładzenie polilinii

 

Wykonanie operacji Wygładź polilinie:

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz ręcznie pierwszą opisaną (Wygładź) polilinię

      W oknie Czyszczenie rysunku – Operacje czyszczenia należy na liście umieścić jedynie Wygładź polilinię (ustawić parametry czyszczenia podane wcześniej w tabelce) i uaktywnić opcję Interaktywnie

      W oknie Czyszczenie rysunku – Metody czyszczenia wybrać Zmodyfikuj oryginalne obiekty

 

Uproszczenie obiektów

 

Wykonanie operacji Uprość obiekty:

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz ręcznie drugą opisaną (Uprość) polilinię

      W oknie Czyszczenie rysunku – Operacje czyszczenia należy na liście umieścić jedynie Uprość obiekty (tolerancja 4) i uaktywnić opcję Interaktywnie

      W oknie Czyszczenie rysunku – Metody czyszczenia wybrać Zmodyfikuj oryginalne obiekty

 

Z rysunku zostały usunięte obiekty powielone, została wygładzona jedna polilinia i elementy drugiej polilinii zostały uproszczone.

 

Wykonanie pozostałych operacji czyszczenia rysunku

 

W dalszych etapach realizacji zadania będą usuwane błędy w następującej kolejności (tolerancje jak w tabelce wcześniej) – patrz uwagi praktyczne!:

            Pozorne przecięcie

            Wydłuż niedociągnięcia

            Przerwij przecinające się obiekty

            Wymaż wiszące obiekty          

            Wymaż krótkie obiekty

            Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem

            Usuń pseudo węzły

            Obiekty zerowej długości

Należy zatem w takiej kolejności ustawić listę operacji i uaktywnić opcję Interaktywnie

 

Wykonanie:

      W oknie Czyszczenie rysunku – Wybierz obiekty ustawić wybieranie wszystkich obiektów z warstwy GR-DZ

      W oknie Czyszczenie rysunku – Operacje czyszczenia należy umieścić operacje w podanej powyżej kolejności ustawiając wartości tolerancji jak w podanej z tabelce (lub wczytać ustawienia, jeśli były zapisane), wybrać Opcje: Interaktywnie

      W oknie Czyszczenie rysunku – Metody czyszczenia wybrać Zmodyfikuj oryginalne obiekty

      W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku – Znaczniki błędów można wybrać kształt i kolor znacznika dla poszczególnych rodzajów błędów.

      Narzędzie Czyszczenie rysunku zlokalizuje w rysunku błędy i wyświetli okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku.

      Należy teraz spowodować wyświetlanie i naprawianie kolejno wszystkich błędów: rozwinąć listę błędów danego typu, wybierać kolejno  przyciski [Zaznacz][Napraw]  

 

Uwagi praktyczne:

      Pozorne przecięcie - Rozwinąć listę błędów i podświetlić pozycję wskazującą na pierwszy znaleziony błąd. Następnie powiększyć fragment rysunku z zaznaczonym błędem wpisując w pole zoom dużą wartość np. 30000. Tym narzędziem należy poprawić błąd niezamknięcia dwóch odcinków granicy drogi - [Napraw]. Przypadki przy 3 odcinkach pominąć - [Usuń]. Będą naprawione opcją dotyczącą skupisk węzłów. Usuń oznacza tu usunięcie z listy błędów.

      Wymaż krótkie obiekty - Operacja ta służy do znajdowania i usuwania małych obiektów („śmieci”) Z rysunku należy usunąć tylko obiekty niezwiązane z regionami a stanowiące część granic regionów pozostawić

      Kolejno poprawiać wszystkie błędy z rozwiniętych list [Zaznacz] i [Napraw] Jedynie pseudo węzły, z uwagi na ich liczbę, usunąć za jednym przebiegiem poprawiania [Zaznacz wsz.] [Napraw wsz.]

 

Zbudowanie topologii regionów

Wpisać polecenie warstwa i utworzyć nową warstwę centroidy na centroidy regionów (można wybrać kolor dla elementów tej warstwy)

W wierszu poleceń wpisać maptopocreate

Typ topologii: aktywnić Regiony i wpisać nazwę topologii z ewentualnym opisem

Wybierz łamane: wybrać wszystko z warstwy GR-DZ

Wybierz węzły: pominąć

Utwórz nowe węzły: pominąć

Wybierz centroidy: pominąć

Utwórz nowe centroidy: uaktywnić Utwórz brakujące centroidy , wybrać właściwą warstwę dla tworzenia centroidów  i  ACAD_POINT jako Punkt dla tworzonej centroidy

Znaczniki błędów:  można wybrać kształt i kolor znacznika

W Parametrach znacznika można uaktywnić oba sposoby zaznaczania błędów

Jeśli zostały usunięte wszystkie błędy, to w linii poleceń pojawi się komunikat:

Topologia została utworzona pomyślnie z 32 regionami, 89 łamanymi i 58 węzłami.

W przypadku wystąpienia błędów należy ponownie przeprowadzić czyszczenie rysunku. Wybór operacji i wartości tolerancji będą zależały od charakteru wykrytych błędów.