Z6

Wykonanie  mapy zapytań

 

Ćwiczenie polega na tworzeniu zapytań w oparciu o utworzoną topologię i zdefiniowane dane opisowe. Celem ćwiczenia będzie utworzenie czterech zapytań.

 

·         Otworzyć rysunek z poprzedniego ćwiczenia.

·         Zgasić warstwę mapa

·         Utworzyć 4 nowe warstwy na wrysowanie wyników zapytań np. Z1 (kolor czerwony), Z2 (kolor niebieski), Z3 (kolor zielony), Z4 (kolor fioletowy) (można również wpisywać nazwy nowych warstw w trakcie wykonywania zapytania - zostaną utworzone)

 

Ogólne zasady definiowania zapytania:

1. Zapytania należy definiować wybierając z menu: Mapa> Zapytanie> Definiuj zapytanie o topologię...  lub wpisując polecenie MAPTOPOQUERY

2.     W oknie Zapytanie topologiczne sprawdzić czy jest wyświetlona nazwa właściwej topologii, a następnie wybrać  [Definiuj zapytanie...]

3.      W polu Rodzaj Zapytania  okna dialogowego Definiuj zapytanie Topologia <nazwa>  znajdują się przyciski  ułatwiające zdefiniowanie zapytania.

4.      Przycisk  [Dane...]  otwiera okno Warunek danych. Należy uaktywnić Dane obiektu, wybrać właściwą tabelę danych opisowych i utworzyć warunek.

5.      W polu Opcje [Zmień właściwości...] można wybrać sposób wyróżnienia wybranych obiektów.

6.      W oknie Ustal zmianę właściwości dla regionów należy wybrać [Kreskuj...] i ustalić opcje kreskowania (wzór, kolor i warstwę, na której wybrane obiekty będą wrysowane) – należy dobierać odpowiednie kreskowania – kreskowania mające zbyt „rzadki” wzór mogę być niewidoczne. Zbyt gęste kreskowania mogą zawieszać program.

7.      Uwaga! Przy definiowaniu kolejnych zapytań, w oknie Ustal zmianę właściwości należy usunąć kreskowania dla poprzednich zapytań, ponieważ program wraz ze zdefiniowanym kreskowaniem pamięta poprzednie zapytanie(a).

 

      Na odpowiednich warstwach z wynikami zapytań opisać tekstem warunek zdefiniowany dla każdego zapytania np. Działki o powierzchni między 1000 a 10000 lub Działki o powierzchni należącej do przedziału (1000,10000)

 

Zapytania jakie należy zdefiniować:

Zapytanie 1: Wybrać i zakreskować na warstwie Z1, kolor JAKWARSTWA, regiony o powierzchni pomiędzy 1000 a 10000 m kw. (Dane zawarte w   tabeli TPMCNTR_<nazwa_topologii> w polu AREA) – zapytanie to realizuje się poprzez zdefiniowanie dwóch warunków (AREA >1000 oraz AREA < 10000) i połączenie ich spójnikiem AND. Zapisać zapytanie za pomocą opcji Zapisz, kategoria Zapytania, nazwa Z1

Zapytanie 2: Zdefiniować zapytanie w oparciu o dane opisowe z tabeli zdefiniowanej w wykonywanym zadaniu (uzytkowanie). Zapytanie ma być tak zdefiniowane aby jego rezultatem nie były wszystkie lub żaden region. Wynikiem zapytania ma być kreskowanie na warstwie Z2, kolor JAKWARSTWA. Zapisać zapytanie jako Z2 (opis jak wyżej).

Zapytanie 3: Za pomocą zapytania topologicznego wykonać na warstwie Z3 (kolor JAKWARSTWA), opisanie wszystkich regionów symbolem użytku. W oknie Ustal zmianę właściwości wybrać Tekst, następnie wysokość tekstu 10 i Wyrażenie Dane opisowe>uzytkowanie>Rodzaj_uzytku. Zapisać zapytanie za pomocą opcji Zapisz, kategoria Zapytania, nazwa Z3.

Zapytanie 4: Zdefiniować zapytanie w oparciu o  obie tabele danych. Zapytanie ma zawierać:

-          warunek z tabeli uzytkowanie,

-          warunek z tabeli dotyczącej topologii TPMCNTR_nazwatopologii np. AREA (powierzchnia) lub PERIMETER (obwód).

Warunki te mają być połączone jednym z operatorów (AND, OR, NOT). Wynik zapytania nie może być pusty lub zawierać wszystkie regiony. Zapisać zapytanie jako Z4. Rezultatem zapytania ma być kreskowanie wykonane na warstwie Z4, kolor JAKWARSTWA.

 

·         Zapisać rysunek. .