Ćwiczenia 5n

 

Zadanie 5n: Zwektoryzować punkty osnowy wykorzystując blok z atrybutem. Zbudować poprawną topologicznie bazę działek.

 

1.       Otworzyć program AutoCAD Map 3D 2020 i wybrać obszar roboczy Map klasyczny. Jeżeli taka opcja nie jest dostępna to wpisać polecenie menu i wybrać z listy plik acmap.cui.  Wybrać obszar roboczy Map klasyczny („”śrubka” na belce narzędziwej). Jeżeli nie wywołał się Map klasyczny to wywołać go za pomocą m:Widok > Układ menu/ Pasków narzędzi.

2.       Zapisać rysunek pod nazwą mapa_ewid.dwg.

3.       Ustawić jednostki tak, aby współrzędne wyświetlane były do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej, a kąty w gradach wyświetlane do czterech miejsc po kropce dziesiętnej, mierzone były tak jak azymuty tj. od kierunku północy i zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), jednostki dla wstawianej wielkości: Metry.

4.       Zdefiniować następujące warstwy: RASTER w kolorze szarym nr 9, PODPIS w kolorze czerwonym, OSNOWA w kolorze fioletowym, NUMERY w kolorze żółtym, GRANICE w kolorze błękitnym lub niebieskim, POLA w kolorze zielonym.

5.       Ustalić warstwę RASTER. Wczytać obraz rastrowy arkusza mapy ewidencyjnej mapa_ewid.tif (mWstaw>Odnośnienie do obrazu rastrowego). W parametrach wstawienia wybrać Względna ścieżka i wyłączyć wszystkie opcje Określ na ekranie, co spowoduje ulokowanie obrazu na rysunku w miejscu tymczasowym. Polecenie zoom Zakres pozwoli zobaczyć cały raster.

6.       Skalibrować raster (m: Mapa>Narzędzia>Przekształć): wpisać opcję wyBierz, wskazać krawędź rastra i klawiszem Enter zakończyć wybieranie obiektów; jako kolejne dwa punkty źródłowe wskazać na rastrze punkty 6/S i 52/S, a jako punkty docelowe wpisać ich współrzędne: 6/S (44045.48,13151.40) i 52/S (45018.02,12898.14).

7.       Współrzędne punktu 364/S (44253.01,12896.11) i polecenie odleg wykorzystać do sprawdzenia odchyłki kalibracji. Jeżeli przekracza ona 0.8 m (0.4 mm w skali mapy 1:2000) to należy kalibrację powtórzyć.

8.       Wykorzystując ikonę Wiele wierszy wpisać na warstwie PODPIS w pobliżu punktu 364/S:

 

Błąd kalibracji: x.xx m

Wykonawca: imię nazwisko

 

Wysokość liter 10, wyrównanie GL.

9.       Ustalić warstwę OSNOWA. W dowolnym miejscu narysować trójkąt równoramienny (mRysuj>Wielobok), opcja: Wpisany, promień okręgu 2.5. Przez wierzchołki trójkąta poprowadzić okrąg.

10.   Poleceniem atrdef zdefiniować atrybut: etykieta NR_PKT, monit Podaj numer punktu, wysokość liter 5, wyrównanie: lewo, obrót: 0, tryby – wszystkie bez zaznaczenia, punkt wstawienia: po prawej stronie, powyżej okręgu.

11.   Zdefiniować blok (m: Rysuj>Blok>Utwórz) o nazwie pkt składający się z okręgu, trójkąta oraz atrybutu NR_PKT. Wskazać punkt wstawienia (bazowy) bloku w środku okręgu. Wybrać opcję Usuń, jednostki bloku Metry.

12.   Zwektoryzować wszystkie punkty osnowy wstawiając blok (polecenie wstaw). Określić punkt wstawienia na ekranie, skala XYZ równa 1, kąt obrotu jak w podpowiedzi. Pamiętać o wpisywaniu wartości atrybutów, czyli numerów punktów, opcja Rozbij niezaznaczona.

13.   Przy pomocy programu Notatnik (Notepad) utworzyć plik tekstowy szablon.txt będący wzorcem listy atrybutów. Zawartość pliku ma być następująca:

NR_PKT C010000

BL:X N010002

BL:Y N010002

 

14.   Poleceniem atrwyc utworzyć listę atrybutów (wybrać opcję SDF – kolumny oddzielone spacjami), plik szablonu szablon.txt i zapisać ją do pliku wyciągu o nazwie wykaz.txt.

15.   Poleceniem piszblok zapisać blok o nazwie pkt na dysku, pod nazwą blok_pkt.dwg (na pytanie o dołączenie informacji ADE odpowiadamy dowolnie – nie ma to znaczenia)

16.   Na warstwie GRANICE poleceniem plinia zwektoryzować (przerysować) granice dowolnych sąsiadujących ze sobą 13 działek, skorzystać z opcji lokalizacji Koniec. Pamiętać, że poszczególne polilinie powinny się zaczynać i kończyć w „skrzyżowaniach” granic działek.

17.   Wykorzystując polecenie tekst, na warstwie NUMERY wpisać odczytane z rysunku numery zwektoryzowanych działek. Wysokość liter 5. Pamiętać o umieszczeniu punktu wstawienia tekstu wewnątrz działki (w przypadku małych działek dopuszczalne jest wychodzenie części tekstu poza granice).

18.   Przeprowadzić czyszczenie rysunku (m: Mapa>Narzędzia>Czyszczenie rysunku). Jako obiekty czyszczone wybrać wszystkie z warstwy GRANICE, przyciskiem Dodaj umieścić na liście po prawej stronie wszystkie operacje czyszczenia z wyjątkiem Uprość obiekty i Wygładź polilinie, ustawić wszystkie tolerancje na 0.1 m, wybrać opcję Interaktywnie, jako metodę czyszczenia wybrać modyfikację oryginalnych obiektów, pozostawić domyślne parametry znaczników błędów. Zapoznać się z kolejnymi wykrytymi błędami i w miarę możliwości naprawić je.

19.   Zbudować topologię regionów o nazwie działki (m: Mapa>Topologia>Utwórz). Wybrać wszystkie łamane z warstwy GRANICE, nie wybierać węzłów, nie tworzyć nowych węzłów, jako centroidy wybrać wszystkie obiekty z warstwy NUMERY, nie tworzyć brakujących centroid, pozostawić domyślne parametry znaczników błędów. W przypadku wystąpienia błędów podczas tworzenia topologii zapoznać się z ich opisem i poprawić korzystając ze standardowych narzędzi edycyjnych programu AutoCAD. Po wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek konieczne jest ponowne czyszczenie rysunku, a następnie kolejna próba budowania topologii i tak na przemian, aż do momentu pomyślnego zbudowania topologii.

20.   Włączyć pasek narzędzi Zapytania. Wykorzystując ikonę zapytań Pole, policzyć powierzchnię każdej działki (pomocna lokalizacja Koniec) i wpisać ją na warstwie POLA pod numerem działki (polecenie tekst). Wysokość tekstu 7, wyrównanie Centrum. Powierzchnie wpisywać bez miejsc dziesiętnych.

21.   Policzyć powierzchnię całego zwektoryzowanego obiektu i wpisać ją na dole rysunku za pomocą tekstu wielowierszowego (m: Rysuj>Tekst>Wiele wierszy). Wysokość tekstu 15, wyrównanie dowolne, tekst podkreślony.

 

Rezultatem ćwiczenia mają być pliki:

·         mapa_ewid.dwg – plik z rysunkiem,

·         blok_pkt.dwg – zawierający blok pkt zapisany do pliku,

·         szablon.txt – plik wzorcowy listy atrybutów,

·         wykaz.txt – plik z wykazem atrybutów.