Ćwiczenie 5

Zadanie 5: Komórki i znaczniki

1.       Utworzyć na pulpicie folder Microstation i skopiować tam plik a3.dgn z jb.geod.agh.edu.pl

2.       Utworzyć nowy plik z prototypem a3.dgn i nadać mu nazwę mapa, zapisać go w w/w folderze

3.       Utworzyć warstwy i nadać im nazwy:

7 - nazwa: GPE, opis: działka ewidencyjna

8 - nazwa: GRT, opis: punkt gr. stabilizowany trwale,

9 – nazwa: pole, opis: powierzchnia działki,

następnie w symbolice warstw (wykorzystać opcję zastąpienia), warstwie GRT nadać kolor błękitny, warstwie pole –niebieski, warstwa GPE pozostaje biała

4.       Ustawić w ustawieniach pliku projektowego wyprowadzanie współrzędnych z dokładnością 2 miejsc po przecinku (Ustawienia>Plik Projektowy>Jednostki robocze), Jednostki liniowe>Dokładność oraz  rozdzielczość (przycisk Edycja – zignorować ostrzeżenie) wynoszącą 1000 na metr.

5.       Zachować ustawienia (ctr+F)

6.       Utworzyć nową bibliotekę komórek o nazwie składającej się z pierwszych sześciu liter nazwiska (bez polskich znaków) Element>Komórki (Biblioteka komórek) >Plik>Nowy

7.       Ustawić jako aktywną warstwę GRT, kolor biały

8.       Powiększyć lewą dolną część rysunku

9.       W punkcie 30,30 narysować okrąg o średnicy 0.8

10.   Załączyć wyświetlanie zastąpień warstw

11.   Narzędziem wyboru wybrać wszystkie elementy komórki (okrąg)

12.   Zdefiniować początek komórki w środku okręgu – paleta Komórki na palecie głównej, ikona Definiuj początek komórki

13.   Utworzyć komórkę punktową Element>Komórki (Biblioteka komórek) >Utwórz -  nazwa : GRT, opis: Punkt graniczny st. trwale, typ komórki: Punkt

14.   Po utworzeniu komórki wymazać okrąg użyty do utworzenia komórki

15.   Wybrać komórkę, wybrać umieszczanie komórki GRT (Aktywne komórki>Umieszczanie), włączyć Wykorzystaj uwspólnione komórki, wybrać ponownie komórkę, następnie uwspólnić ją (Uwspólnij) (uwspólniona komórka jest zapamiętywana w pliku projektowym)

16.   Umieścić komórkę GRT kilkanaście razy, aby utworzyć siatkę punktów granic działek ikona: Umieść aktywną komórkę

17.   Skopiować bibliotekę komórek do katalogu Microstation na pulpit

18.   Przejść na warstwę GPE

19.   Załączyć na stałe przyciąganie punktu początkowego komórki (Początek)

20.   Połączyć liniami punkty załamania granic tak, aby utworzyć działki ewidencyjne

21.   Przejść na warstwę GRT, zgasić warstwę GPE

22.   W ikonie Umieść tekst Ustawić czcionkę 23 Italics, metoda Przez początek, wyrównanie Środek-środek, Wysokość 4, Szerokość 2. Następnie zamknąć okna Umieść Tekst i Edytor Tekstu

23.   Zdefiniować zbiór znaczników (Element>Znaczniki >Definiuj) o nazwie (Zestawy) GNT oraz znacznik (Znaczniki): Numer Punktu, typ znacznika znakowy, wartość zmienna, Monit: Podaj numer punktu?

24.   Dla każdego umieszczonego w rysunku symbolu punktu granicznego stabilizowanego trwale dołączyć znacznik z jego numerem, numery kolejno od 1 - paleta Znaczniki, ikona: Dołącz znaczniki

25.   Utworzyć szablon wypisu znaczników (Element>Znaczniki>Utwórz szablony), zawierający: znacznik  nr punktu, oraz współrzędne x,y punktu wstawienia ($x, $y), zachować go pod nazwą pierwsza litera imienia sześć liter nazwiska, np. jbydlos (domyślne rozszerzenie *.tmp) - wykorzystać opcję Plik>Zapisz jako (konieczne wpisanie nazwy pliku w Nazwa pliku raportu)

26.   Utworzyć bibliotekę znaczników o nazwie jak wyżej (domyślne rozszerzenie *.tlb) (Element>Znaczniki>Definiuj), okno Zbiory znaczników (Plik>Eksportuj>Utwórz bibliotekę znaczników)

27.   Utworzyć raport w oparciu o plik szablonu (Element>Znaczniki>Twórz raporty), nazwa pliku jak wyżej

28.   Wyszukać utworzone pliki szablonu np. jbydlos.tmp i raportu np. jbydlos.rpt oraz plik biblioteki znaczników jbydlos.tlb  i skopiować je do katalogu Microstation  na pulpicie, przeglądnąć pliki szablonu np. jbydlos.tmp i raportu np. jbydlos.rpt, przy pomocy notatnika

29.   Załączyć wyświetlanie warstwy GPE

30.   Utworzyć warstwę 10- nazwa: GNE, komentarz: Numer ewidencyjny działki, kolor symboliki fioletowy, i uczynić ją aktualną

31.   Ponumerować kolejno działki numerami od 1, stosować również mianowniki np. 2/1, 2/2, wysokość tekstu 7, szerokość 3, pozostałe jak poprzednio.

32.   Uczynić warstwę pole aktualną

33.   Obliczyć powierzchnię wszystkich działek paleta Pomiary, ikona: Pomiar pola - metoda pokrycie, maksymalna przerwa 0, tolerancja 0, włączone wyświetlenie centroidy, wpisać wartość powierzchni w obszarze działki z dokładnością do 1 jednostki, dla wszystkich działek – wysokość tekstu 9, szerokość 4, pozostałe jak poprzednio

34.   Uczynić warstwę tab_opis aktualną

35.   Ustawić siatkę na 5 i włączyć blokadę siatki (Ustawienia>Plik Projektowy>Siatka)

36.   Wpisać tytuł ćwiczenia: Mapa działek, metoda: Dopasowany, wysokość 7, szerokość 4, wyrównanie lewo-dół, wstawić po 5 jednostek od dolnej i bocznych krawędzi pola tabelki

37.   Zmienić czcionkę dla wszystkich tekstów tabelki na 23 Italics (pasek Tekst, ikona Zmień atrybuty tekstu)

38.   Zmienić nazwisko na własne,  tekst „Z2” na „Z5” oraz wysokość na 4 a szerokość na 3 dla napisu „Z5”

39.   Wyłączyć zastąpienia warstw, jeżeli kolor wszystkich elementów nie jest biały należy go zmienić

40.   Wyłączyć wyświetlanie centroid (ikona do pomiaru powierzchni)

41.   Załączyć wyświetlanie zastąpienia warstw oraz wypełnienie, wyłączyć wyświetlanie siatki i blokadę siatki, zmaksymalizować rozmiar okna i powiększyć rysunek w zakresie rysowania

Rezultatem końcowym pracy są plik rysunku mapa.dgn,, plik biblioteki komórek *.cel, plik szablonu do wypisu znaczników *.tmp, plik raportu *.rpt oraz plik biblioteki znaczników *.tlb. Pliki te należy umieścić w katalogu Microstation na pulpicie.