Definiowanie symboli liniowych z uwzględnieniem szerokości linii

Symbole graficzne w poniższych rozdziałach zdefiniowane są według Instrukcji Technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” (1998)

1.      Otworzyć z menu edytora stylów linii m:Element>Style linii>Edycja, a następnie w oknie Edytor stylów linii wybrać m:Plik>Nowy

2.      Utworzyć nowy plik o nazwie nazwisko, pliki te mają rozszerzenie *.rsc i zapisać ten plik na pulpicie

3.      Nadać nowej linii nazwę GUZ (218), tak jak dla granicy użytku (m:Edycja>Utwórz>Nazwę stylu)

4.      Utworzyć wzór sekwencji (m:Edycja>Utwórz>Składnik sekwencja) i nadać mu nazwę linia GUZ, następnie ustawić (Dodaj), długość kreski (Typ sekwencji: Kreska) ustalona (Długość: Stała) równa 1, szerokość kreski (Szerokość: pełna) , początkowa i końcowa równa 0.18 oraz długość przerwy (Typ sekwencji: przerwa) ustalona (Długość: Stała) równa 1, Narożniki: przerwij, pozostałe opcje pozostawić bez zmian

5.      Po poprawnym zdefiniowaniu sekwencji powiązać sekwencję ze zdefiniowanym wzorcem m:Edycja>Powiązanie – wtedy linie będzie można wybrać z „menu” (uaktywnienie opcji pojedynczy segment powoduje rozpoczynanie się nowego segmenty linii od początku sekwencji, gdy nie jest aktywne sekwencja jest kontynuowana)

6.      Zdefiniować nową linię „Granica obrębu” GAO (216), długość kreski 3, długość przerwy 2, szerokość, kreski: pełna, początkowa i końcowa równa 0.35

7.      Zdefiniować linię „Granica gminy, dzielnicy” i nadać jej nazwę GAG (215), długość kreski 3, szerokość 0.35 (pełna), przerwa 2, w środku przerwy ma zawierać się kropka (linia o długości i szerokości (pełnej) równej 0.35), - czyli wzór symbolu ma postać kreska 3, przerwa 0.825, kreska 0.35, przerwa 0.825.

Uwaga: Jeżeli zdefiniowane linie nie wyświetlają się należy przeprowadzić ich import do Microstation – okno Edytor stylów linii (m:Plik>Importuj>Plik zasobów Microstation (RSC))

Samodzielne definiowanie symboli

1.      Zdefiniować wybrany przez siebie symbol punktowy z w/w rozporządzenia

2.      Zdefiniować wybraną prze siebie linię instrukcji K-1.

Definiowanie symboli złożonych

W przypadku ponownego otwarcia programu konieczne może być otwarcie biblioteki symboli lub import linii – okno Edytor stylów linii, m:>Plik>Otwórz lub m:Plik>Importuj>Plik zasobów Microstation (RSC)

1.      Utworzyć warstwę GDE, opis: „Część granicy działki”, uczynić ją aktualną

2.      Zdefiniować linię Część granicy działki GDE (219), która w punktach załamania ma przerwy pozwalające na umieszczenie znaku punktu granicznego:

-          Przesunięcie: odległość równa 0, Powtórzenia: liczba równa 0,

-          Wzór sekwencji:

·         Przerwa równa 0.5, Długość: stała,

·         Kreska równa 0.01, Długość: Zmienna,

·         Przerwa równa 0.5, Długość: stała, zaznaczyć Pojedynczy segment

3.      Utworzyć warstwę GRT, opis: Punkt graniczny stabilizowany trwale, uczynić ją aktualną

4.      Narysować okrąg o średnicy 1.0 (liną ciągłą), wybrać go narzędziem wyboru i wskazać środek komórki w środku okręgu.

  1. Za pomocą edycji rodzajów linii zdefiniować Punkt (m:Edycja>Utwórz>>Składnik punkt) o nazwie GRT zawierający w Początku, Wierzchołku i na Końcu zdefiniowany symbol punktowy

-          Okno Utwórz, podać nazwę punktu (GRT)

-          Następnie wybrać punkt dla początku, środka i końca – użyć Wybierz

  1. Zdefiniować linię przedstawiającą granicę działki GDE wraz z punktami granicznymi stabilizowanymi trwale GRT (202) - (m:Edycja>Utwórz>Składnik mieszany)  - wykorzystać złożenie linii GDE i zdefiniowanego punktu symbolu zawierającego punkty na początku i końcu – użyć Wstaw.

7.      Zdefiniować granicę konturu klasyfikacyjnego biegnącą po granicy działki GUK (217) – długość kreski 3, długość przerwy 1,

8.      Zdefiniować linię granicy konturu klasyfikacyjnego, odsuniętą o 0.3 – skorzystać z tworzenia linii złożonej – jak wyżej i Przesunięcia.